افتتاح نخستین مرکز آموزش مهارت جوار کارگاهی ماشین های معدنی کشور در سیرجان

50