7-آموزش بونسای-آشنایی با درختچه شفلرا-شبکه2سیما-خورشیدی

10,130

قسمت هفتم، آموزش بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 3 مهرماه 1396 موضوع این قسمت از برنامه آموزشی بونسای : آشنایی با اصول انتخاب یک پایه مناسب بونسای -آموزش نحوه نگهداری گیاه و شبه بونسای شفلرا، نحوه نگهداری و درمان شفلرا مهندس علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر بونسای، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی http://iranibonsai.com https://t.me/iranibonsai_ch 09102004282