کارگاه آموزشی برند سازی در صنایع دستی و روابط عمومی آنلاین در گردشگری

119
کارگاه آموزشی برند سازی در صنایع دستی و روابط عمومی آنلاین در گردشگری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان (IITE 2019)
pixel