فارسی 11 (درس یازدهم)

303

مخصوص شب امتحانت،واسه 20 گرفتن! واسه کسایی که خوندن و می خوان یه جمع بندی توپ داشته باشن یا کسایی که اساسا تنبل و دیقه نودین و می خوان با دو شب خوندن یه نمره توپ بگیرن!!