تبلیغات محیطی

576

توضیحات ساده استاد تیموری در مورد تبلیغات جهت دعوت دوستان در دوره تبلیغ نویسی استاد تیموری. جهت ثبت نام به آدرس www.mahanteymouri.irمراجعه کنید