گروه محلی هاوان - برنامه باهمستان

1,807

به مناسب ورود به ماه شعبانیه و جشنواره موسیقی محلی در ویژه برنامه موسیقی برنامه باهمستان (ویژه برنامه موسیقی برنامه باهمستان هر هفته یکشنبه ها ساعت 22:30 بصورت زنده پخش میشود ) گروه هاوان حضور پیدا کردند.