تولید نایلون حبابدار ۰۹۱۲۵۳۴۰۶۶۵

296

نایلون حبابدار تا عرض ۲۵۰سانت حبابهای ۵،۱۰،۱۵،۲۵میلیمتر