پرستو مشهدی عنوان شعر انتخابی فاطمه خانم

324
فاطمه خانم ده نادی 9 ساله از كتابخانه سیدجعفر شهیدی شهرستان بروجرد استان لرستان شعر پرستو مشهدی را انتخاب كرده و برای شركت در هشتمین جشنواره كتابخوانی رضوی ارسال نموده است
pixel