پروانه ماهی بینی دراز: Forcipiger longirostris

28

پروانه ماهی بینی دراز (Forcipiger longirostris)، از پروانه ماهیان ساکن نواحی گرمسیری است که جزو ماهیان ایران هم طبقه بندی می شود. این ماهی در عمق 3 تا 200 متری مشاهده می شود و بیشتر از سخت پوستان کوچک تغذیه می کند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Forcipiger-longirostris.html