معرفی توانمندیهای اقتصادی استان زنجان به زبان انگلیسی

361

صنایع استان در بخش معدن وکشاورزی