ماجراهای آقای نیک و شهروند محترقه

120
چک لیست ایمنی در برابر آتش سوزی خانگی را تهیه کنید که می تواند شامل مواردی چون تجهیزات وسیم کشی برق،مواد آتش گیرنده و منابع حرارتی ،آمادگی در برابر حریق و... باشد.برای پیشگیری از وقوع حریق در منزل کمبودهای چک لیست را جبران کنید.
qfire125 4 دنبال کننده
pixel