نمایی از غرفه شرکت شهر فرودگاهی امام در نمایشگاه هوایی ایران

51

نمایی از غرفه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در نمایشگاه هوایی ایران(ایران ایرشو) و نمایش های جذاب هوایی در جزیره زیبای کیش