راه رفتن برروی آتش در توکیو!!!

881

مراسمی برای پاکسازی روح وروان و ریختن و سوزاندن گناهان!!!!