فیلم آموزش حسابداری مقدماتی

214
در صورت خراب شدن فهرست حساب ها در دفتر کل تکلیف چیست؟ استاد حسابداران برتر به این سوال پاسخ می دهد
pixel