تیم فوتبال موسسه همیاری

190

موسسه خیریه همیاری از بین کودکان کار کوره های شمس آباد اقدام به تشکیل تیم فوتبال کرده است.