جریان الکتریکی بخش اول

53
تدریس مبحث جریان متوسط و قانون اهم از فصل دوم فیزیک یازدهم هر دو رشته توسط محمد گلزاری - www.poopakedu.ir
pixel