ترک عادت های بد

532

۴ مرحله برای ترک عادت های بد در این فیلم توضیح داده شده است. توجه کنید که مدت زمان ترک هر عادتی بستگی داره که چقدر شما این کار رو مرتب انجام داده اید، چه راهکارهایی برای ترک آن دارید، چه جایگزین هایی برای آن در نظر میگیرید و چقدر انگیزه برای ترک آن دارید...