متعهد شدن به چه معناست؟

444

متعهد شدن یکی از مهمترین ویژگی ها در هر انسان موفقی هست اینو گوش بدید و به معنای دیگری از تعهد برسید.