تدریس درس یک سوم در گزینه 4 شبکه 4 با دکترسرکشیک زاده

4,186

شانزدهم خرداد برنامه گزینه 4 شبکه 4 به کنکور میزبان دکتر سرکشیک زاده بود. دکتر سید هادی سرکشیک زاده با تدریس درس یک پایه سوم ، شیوه صحیح مطالعه در ماه پایانی را به داوطلبان تذکر داد