تولیدی مرغ مادردرکشورهای خارجی

3,055

برای پرورش مرغ بومی وخریدجوجه مرغ برای راهنمایی چگونگی پرورش ان میتوانیدبه کانال پرورش مرغ بومی مراجعه وازمطالب مفیدش استفاده کنید. ایدی کانال پرورش مرغ بومی فقط کافیست به لینک تلگرامی زیرمراجعه نمایید. toyyyour@