آشنایی با دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان

100
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دفتر جذب و هدایت استعداد های درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel