حركت كراس معكوس سیمكش ایستاده reverse cable cross

1,032
عضله ی هدف:دلتوئید پشتی Target muscle: posterior deltoid عضلات كمكی: دلتوئید میانی،عضله ذوزنقه،عضله متوازی الاضلاع،تحت خاری،عضله گرد بزرگ،گرد كوچك نكته ی حركت: بخش منفی حركت باید با مقاومت اعمال شده توسط عضله ی دلتوئید پشتی اجرا شود و داشتن یك مكث كوتاه در نقطه ی پایانی حركت به رشد عضلات شما كمك بیشتری میكند (در صورت نداشتن هیچگونه اسیب در ناحیه ی شانه)
pixel