معرفی کتاب بدهکار باش در نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران

143

من (علی اکبر داوری) کتاب بدهکار باش را به مدیران غیر مالی پیشنهاد می کنم تا به بدهی بود گرفتار نشوند. شرکت هرمس برگزار کننده اولین نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران کتاب من را به مدیران معرفی می نماید.