تایم لپس دیدنی از غروب آفتاب در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

325

نمایی از ترافیک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در هنگام غروب آفتاب