گفتار 39 ”اهمیت عقل“

240
هر جا عقل تعطیل شد، ذات و گوهر بشریت هم تعطیل شد و از ماهیت خود مسخ گشت.
pixel