کلیپ همایش ملی توسعه پایدار

150

گزارش تصویری همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز 28 فروردین 98 مرکز آموزش عالی کاشمر