موج دوم بارش ها و آماده باش شهرداری ناحیه 4 منطقه ۲۰

78

آماده باش کامل و تلاش شبانه روزی معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲۰ و شهرداران در نواحی هفتگانه شهرداری منطقه ۲۰ در موج دوم بارش های تهران در گفت و گو با حمید رضا اکبر زاده شهردار ناحیه 4 شهرداری منطقه ۲۰ تهران