شما چه فرقی با هم دارید؟

81

از کودکانی که یک فرق آشکار با یکدیگر داشتند پرسیدند: شما چه فرقی با هم دارید؟ جالب است که کودکان، به تفاوت هایی که بزرگسالان بدیهی می پندارند، توجه ندارند!