بدون تدبر در قرآن چطور می توان جامعه را با قرآن راهنمایی کرد؟!

468
کسی که در قرآن تدبر نمی کند، چطور می تواند در جامعه ای که می خواهد بر اساس قرآن حرکت کند راهنمایی بدهد؟! ارسال شده توسط استاد ساعد آذری/ صراط عشق
pixel