تابستان نوجوان

21
«در فصل تابستان، بسیاری از جوانان خوب ما اوقات فراغتشان را یا در بسیج سازندگی و یا در بسیج نیروی مقاومت میگذرانند و یا به بالا بردن علم و سواد دیگران کمک میکنند. عدّهای به تن خودشان زحمت میدهند و برای دیگران کار میکنند. عدّهای با برنامههای خوب و منظّم، به کتابخوانی و ارتقای سطح فکر خودشان میپردازند. فراغت جوانان مؤمن، اینگونه میگذرد...» ۱۳۸۲/۵/۸ - رهبرانقلاب
pixel