افتتاح و بهره برداری ۷۹ طرح عمرانی و خدماتی در دماوند

181

افتتاح و بهره برداری ۷۹ طرح عمرانی و خدماتی با حضور استاندار تهران در شهرستان دماوند(نشریه تاررود)

pixel