درماندگی آموخته شده چیست و چرا همه ما دچارش هستیم؟

114

لایو آموزشی دانیال نظامی، موسس وبسایت آموزه که در مورد درماندگی آموخته شده صحبت کرده و می گوید دلیل اصلی بدبختی های انسان ها چیست؟ https://aamooze.com/product/همایش-سرمایه

آموزه
آموزه 36 دنبال کننده