مباحث ویژه 2 - جلسه 22 (شبکه های مولد تخاصمی - GAN)

2,250
در این جلسه یک ساعته با شبکه های GAN آشنا شدیم و مفاهیم ابتدایی آن بیان گردید. ابتدا یک GAN خیلی ساده در Keras روی اعداد دست نوشته فارسی پیاده سازی کرده و به تولید اعداد دست نوشته ی جدید فارسی پرداختیم، سپس در ادامه Transposed convolution مطرح شد و پس از آشنایی با این عملگر شبکه های DCGAN یا Deep Convolutional GAN ها را پیاده سازی کردیم.
pixel