موشن گرافی اولین ها با موضوع تولید نوزاد آزمایشگاهی در ایران

103

اولین تولد نوزاد ازمایشگاهی در ایران . آی بی اف ( لقاح مصنوعی ) 1367 دکتر ابوطالب صارمی در سال 69 اولین کودک ، 70 یک دوقلو در تهران متولد شد .

pixel