ویدئووالهای صنعتی کونکا

78

ویدیو وال نمایشگر بزرگی است که از چند نمایشگر بهم چسبیده تشکیل شده است.شرکت بین المللی تهران فراژه نماینده رسمی کنترلرهای Matrox و ویدئو وال های Konka ، در ایران می باشد. 88502050 - www.tfi.co.ir