تاریخچه بازی GTA از سال 1997 تا 2015 زبان فارسی

481

Grand Theft Auto = 1997 ........ Grand Theft Auto 2 = 1999 ........ Grand Theft Auto III = 2001 ........ Grand Theft Auto: Vice City = 2002 ........ Grand Theft Auto: San Andreas = 2004 ....... Grand Theft Auto IV = 2008 ........ Grand Theft ......Auto V = 2013 ........d.o.k

pixel