پایان سفر به منطقه محروم جنوب کشور شهریور ۹۶

374

و اما جهاد ادامه_دارد ... ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ... موجیم که آسودگی ما عدم ماست ...