قوجامان تبریز 16 - محمدعلی نقابی (ترکی)

16,926
محمدعلی نقابی در سال 1317 در روستای دیزج خلیل از توابع شبستر بدنیا آمد . پس از پایان تحصیلات مقدماتی عازم استانبول شد و با شغل پیراهن دوزی امرار معاش کرد . در این دورۀ ضمن آشنائی با ادیبان ایرانی و محققان ترک شیفتۀ شاعر نامدار همشهری خود میرزاعلی معجز شد که سالها قبل وی نیز بمدت 16 سال در استانبول زیسته بود . وی پس از باز گشت به ایران به بررسی اشعار و زندگی نامۀ شاعر پرداخته و چند جلد کتاب و مقالات متعدد در زمینۀ زبان و فرهنگ مردم آذر بایجان به چاپ رسانده است .
pixel