امام خامنه ای:من برای شماآمدم.مادر شهید:خیر،شماراعمه تان(حضرت معصومه) فرستادند.

718
pixel