گزارش ورود ورزشكاران دختر به همدان پخش شده از خبر شبكه2

135

گزارش ورود ورزشكاران دختر به مسابقات ورزشی دانش آموزان كشور در همدان پخش شده از اخبار جوانه های شبكه دوم سیما