فیلم رضایتمندی بیمار ایمپلنت دندان و جراحی لثه

191
فیلم رضایتمندی بیمار ایمپلنت دندان و جراحی لثه بیمار با دندان آسیب دیده از بندرعباس به کلینیک دکتر ابراهیم گل مراجعه کردند. که در این کلینیک جراحی لثه ، ایمپلنت دندان و ترمیم دندان برای ایشان انجام شد. https://drebrahimgol.com/implant-patient1 [فیلم رضایتمندی بیمار ایمپلنت دندان](https://drebrahimgol.com/implant-patient1) ایمپلنت دندان جراحی لثه فیلم رضایتمندی بیمار دکتر سمیه ابراهیم گل متخصص ایمپلنت
pixel