آشنایی با دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

329
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel