آموزش آتش نشانی به فعالان حوزه حمل و نقل بار

275
دوره آموزشی آتش نشانی به اهتمام سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری مشهد در راستای افزایش آگاهی رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل بار تهیه شده است
pixel