دکتر رضاعلی نوروزی: چگونه قدرت نگهداری ذهن را افزایش دهیم؟

39
دکتر رضاعلی نوروزی عضو هیات علمی دانشگاه ۱اصفهان درباره راهکارهای موفقیت در تحصیل میگوید.
pixel