ترکیب دسته بندها به روش رای گیری Majority Voting

142

در این پیاده سازی که با کد متلب انجام شده است، سه دسته بند شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم را با استفاده از روش رای گیری وزن دار با یکدیگر ترکیب کرده ایم. دلیل ترکیب این سه روش این است که بتوانیم دقت بهتری را نسبت دقت هر یک از روش ها بدست آوریم.. لینک خرید: https://goo.gl/rMxnTz . آدرس وبسایت فروشگاه پروژه های هوش مصنوعی و داده کاوی : www.masoudabasian.ir