مصاحبه برنامه باهمستان با شیخ جعفر اصفهانی

384

بخشی از برنامه باهمستان که مصاحبه با حجت الاسلام محمد جعفر فتح الله می باشد. ایشان اهل کشور برمه و ساکن استرالیا هستند و در گذشته در حوزه علمیه شهر مقدس قم به تحصیل علوم حوزوی مبادرت کرده اندو در آنجا به خاطر مهاجرت جد پدری ایشان از شهر اصفهان به کشور برمه، معروف به جعفر اصفهانی شده بود.