گزارش شبکه خبر از مجموعه آزمایشگاه های انرژی تجدیدپذیر

245

گزارش برنامه نبض دانشجو شبکه خبر صداوسیما از دستاوردها و اختراعات مجموعه آزمایشگاه های انرژی های تجدیدپذیر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی