سیل خوزستان

299

طبق آخرین برآورد سیل تاکنون بیش از 7500 میلیارد ریال به زیرساختهای خوزستان خسارت وارد کرده است.