رانندگی سبز (Green Driving)

39
در رانندگی سبز اطلاعاتی مانند میزان شتاب، ترمز گرفتن، تجاوز از سرعت مجاز، چرخش های ناگهانی و شدید و کارکرد موتور جمع آوری می شود این اطلاعات به سرعت تحلیل شده و اگر داده به دست آمده فراتر از حد تعیین شده باشد دستگاه فرمان را جهت کنترل بهتر خودرو به راننده ارسال می کند.
pixel