کنگره های سه گانه پژوهشکده سرطان معتمد

54

رییس جهاددانشگاهی در افتتاحیه کنگره های سه گانه پژوهشکده سرطان معتمد: -این نهاد بیشترین سرمایه گذاری در حوزه سرطان پستان را داشته است - پژوهشکده سرطان معتمد از مراکز موفق پزشکی جهاددانشگاهی است - آمادگی داریم با کمک واحدهای جهاددانشگاهی در سراسر کشور یک شبکه در زمینه سرطان پستان ایجاد کنیم. اول آبان 1398